Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Sổ tay bán hàng nhanh
  5. Quản lý sổ tay

Quản lý sổ tay

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý các sổ tay bán hàng qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

 (1) Người dùng có thể tìm kiếm sổ tay theo Tên, Mã hàng hóa.

 (2) Người dùng có thể quản lý sổ tay theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý sổ tay
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?