Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Sổ tay bán hàng nhanh
  5. Chi tiết sổ tay

Chi tiết sổ tay

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về sổ tay.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh, chọn sổ tay muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được các hàng hóa hiện có trong sổ tay đã chọn.
Chi tiết sổ tay
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?