Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Sổ tay bán hàng nhanh
  5. Cập nhật Sổ tay

Cập nhật Sổ tay

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của sổ tay.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Sổ tay bán hàng nhanh, chọn sổ tay muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật đối với sổ tay”:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của sổ tay được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của sổ tay vẫn giữ nguyên và quay lại trang Sổ tay bán hàng nhanh.

Cập nhật Sổ tay
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?