Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý Sản xuất & Sơ chế
  5. Xuất chứng từ Sản xuất & Sơ chế ra file excel

Xuất chứng từ Sản xuất & Sơ chế ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất chứng từ ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các chứng từ đang hiển thị trên màn hình.
  • Chọn chứng từ muốn xuất ra file excel, tại Chi tiết, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa được tạo của chứng từ.
  • Chọn chứng từ muốn xuất danh sách, tại Bảng kê nguyên liệu, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa nguyên liệu của chứng từ.
Xuất chứng từ Sản xuất & Sơ chế ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?