Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý Sản xuất & Sơ chế
  5. Thêm mới Lệnh Sản xuất & Sơ chế

Thêm mới Lệnh Sản xuất & Sơ chế

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng tạo lệnh Sản xuất & Sơ chế trên hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế, chọn “Thêm mới Lệnh Sản xuất & Sơ chế”.
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Lệnh Sản xuất & Sơ chế”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin:

(1) Người dùng chọn hàng hóa làm nguyên liệu đầu vào và chỉnh sửa số lượng của nguyên liệu.

(2) Người dùng chọn hàng hóa làm thành phẩm đầu ra và chỉnh sửa Giá vốn SX, Số lượng của thành phẩm.

 (3) Mã chứng từ: Nhập mã chứng từ của quá trình Sản xuất & Sơ chế. Không nhập, hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 mã chứng từ.

(4) Ngày sản xuất: Chọn ngày sản xuất của quá trình Sản xuất & Sơ chế.

o    Ghi chú: Nhập ghi chú của quá trình Sản xuất và Sơ chế.

–  Hiện hệ thống đang cho phép người dùng quản lý và thực hiện dễ dàng quá trình Sản xuất và quá trình Sơ chế qua các lệnh tương ứng.

o   Đối với Lệnh Sản xuất: Người dùng chọn nhiều nguyên liệu đầu vào, lựa chọn số lượng cho các nguyên liệu để tạo ra một hoặc nhiều thành phẩm đầu ra với Giá vốn SX và Số lượng mong muốn.

o    Đối với Lệnh Sơ chế:

+      Người dùng chọn một nguyên liệu đầu vào với số lượng bất kỳ để tạo ra nhiều thành phẩm đầu ra với Giá vốn SX và Số lượng mong muốn.

+      Khi các lệnh được thực hiện, Số lượng của nguyên liệu đầu vào được chọn sẽ giảm đi tương ứng, Số lượng của thành phẩm đầu ra cũng sẽ tăng lên tương ứng.

  • Bước 4: Xác nhận tạo lệnh Sản xuất & Sơ chế:

Hoàn thành: Chọn “Hoàn thành” để xác nhận lệnh Sản xuất & Sơ chế trên hệ thống. Phiếu Sản xuất & Sơ chế được thêm hiển thị với trạng thái “Hoàn thành”.

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin của lệnh Sản xuất & Sơ chế đã tạo vào hệ thống. Phiếu Sản xuất & Sơ chế được thêm hiển thị với trạng thái “Đang xử lý”.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới lệnh Sản xuất & Sơ chế và quay lại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế.

Thêm mới Lệnh Sản xuất & Sơ chế
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?