Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý Sản xuất & Sơ chế
  5. Quản lý Sản xuất & Sơ chế

Quản lý Sản xuất & Sơ chế

–         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ Sản xuất & Sơ chế qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

 (1) Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, trạng thái, thời gian…

 (2) Người dùng có thể quản lý chứng từ theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý Sản xuất & Sơ chế
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?