Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý Sản xuất & Sơ chế
  5. Quản lý Sản xuất & Sơ chế

Quản lý Sản xuất & Sơ chế

–         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ Sản xuất & Sơ chế qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

o     (1) Người dùng có thể tìm kiếm chứng từ theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, trạng thái, thời gian…

o    (2) Người dùng có thể quản lý chứng từ theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý Sản xuất & Sơ chế
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?