Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý Sản xuất & Sơ chế
  5. Cập nhật Lệnh Sản xuất và Sơ chế

Cập nhật Lệnh Sản xuất và Sơ chế

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của chứng từ Sản xuất & Sơ chế.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế, chọn chứng từ muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật Lệnh Sản xuất & Sơ chế”:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu lại thông tin muốn thay đổi của chứng từ đã chọn.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình cập nhật và quay lại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế.

Hoàn thành (chỉ hiển thị với chứng từ thuộc trạng thái “Đang xử lý”): Thông tin của chứng từ được lưu lại vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Cập nhật Lệnh Sản xuất và Sơ chế
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?