Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý nhân viên
  5. Xóa nhân viên

Xóa nhân viên

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa 1 nhân viên có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn nhân viên muốn xóa, chọn “Xóa”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, nhân viên được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa nhân viên.

– Lưu ý: Không nên xóa các tài khoản đã phát sinh giao dịch trên hệ thống vì sẽ làm ảnh hưởng đến giao dịch, thu chi mà tài khoản đó đã thực hiện.

Xóa nhân viên
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?