Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý nhân viên
  5. Thêm mới nhân viên

Thêm mới nhân viên

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới nhân viên vào hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn “Thêm mới Nhân viên”.
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Nhân viên”:
  • Bước 3: Nhập thông tin nhân viên muốn thêm:

 (1) Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập vào hệ thống của nhân viên.

 (2) Tên: Nhập tên của nhân viên.

 (3) Mật khẩu: Nhập mật khẩu đăng nhập vào hệ thống của nhân viên.

 (4) Ngày sinh: Nhập ngày sinh của nhân viên.

 (5) Email: Nhập email của nhân viên.

 (6) Số thẻ định danh: Nhập Số thẻ định danh của nhân viên.

 (7) Điện thoại: Nhập số điện thoại của nhân viên.

 (8) Địa chỉ: Nhập địa chỉ của nhân viên.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới nhân viên:

Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới nhân viên (tài khoản). Thông tin của nhân viên được lưu vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Quản lý nhân viên.

Thêm mới nhân viên
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?