Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý nhân viên
  5. Phân quyền cho nhân viên

Phân quyền cho nhân viên

–         Mô tả: Giúp người dùng phân quyền nhất định cho từng nhân viên (tài khoản).

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn nhân viên muốn phân quyền. Chọn “Xét quyền hạn” tại nhân viên muốn phân quyền. Các quyền hạn cho phép người dùng xét cho nhân viên hiển thị:
  • Bước 2: Thực hiện xét quyền hạn cho nhân viên (bắt buộc chọn Chi nhánh trước). Xác nhận xét quyền:

o    Tích vào những quyền hạn muốn phân cho tài khoản.

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu quyền hạn đã xét cho tài khoản nhân viên. Lưu thành công, tài khoản nhân viên sẽ có các quyền hạn đã xét.

Sao chép quyền hạn: Chọn “Sao chép quyền hạn” hiển thị cửa sổ “Sao chép quyền hạn” cho phép người dùng chọn 1 tài khoản (trừ tài khoản chủ) để sao chép quyền hạn của tài khoản đó.

+      Chọn “Lưu” quyền hạn của tài khoản giống với quyền của tài khoản sao chép.

+      Chọn “Thoát” quyền hạn của tài khoản vẫn giữ nguyên và quay lại màn hình Quản lý nhân viên.

Phân quyền cho nhân viên
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?