Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý nhân viên
  5. Chi tiết nhân viên

Chi tiết nhân viên

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về nhân viên.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn nhân viên muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Tên đăng nhập, Tên, Điện thoại, Ngày sinh, Địa chỉ, Email của nhân viên.
Chi tiết nhân viên
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?