Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
 4. Quản lý nhân viên
 5. Cập nhật nhân viên

Cập nhật nhân viên

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của nhân viên.

–         Thao tác:

v Cập nhật thông tin của nhân viên:

 • Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn nhân viên muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
 • Bước 2: Màn hình Cập nhật đối với nhân viên đã chọn hiển thị:
 • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của nhân viên được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của nhân viên vẫn giữ nguyên và quay lại trang Quản lý nhân viên.

v Cập nhật quyền:

 • Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn nhân viên muốn sửa quyền hạn, chọn “Xét quyền hạn”.
 • Bước 2: Các quyền của nhân viên hiển thị:
 • Bước 3: Chỉnh sửa quyền:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Quyền hạn của nhân viên được cập nhật lại trong hệ thống.

Cập nhật nhân viên
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?