Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên

–         Mô tả: Giúp người dùng quản lý nhân viên (tài khoản người dùng) trong hệ thống của cửa hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn.
  • Bước 2: Chọn “Quản lý nhân viên”.
  • Bước 3: Màn hình “Quản lý nhân viên”:
Quản lý nhân viên
Bình chọn bài viết

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?