Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý chi nhánh
  5. Xóa chi nhánh

Xóa chi nhánh

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa 1 chi nhánh có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý chi nhánh, chọn chi nhánh muốn xóa, chọn “Xóa”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chi nhánh được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa chi nhánh.

Xóa chi nhánh
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?