Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý chi nhánh
  5. Thêm mới chi nhánh

Thêm mới chi nhánh

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới chi nhánh vào hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý chi nhánh, chọn “Thêm mới Chi nhánh”.
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Chi nhánh”:
  • Bước 3: Nhập thông tin chi nhánh muốn thêm:

 (1) Tên chi nhánh: Nhập tên của chi nhánh.

(2) Địa chỉ: Nhập Địa chỉ của chi nhánh.

 (3) Điện thoại: Nhập SĐT của chi nhánh.

 (4) 2 ký tự đầu tiên để phân biệt số hóa đơn: Nhập 2 ký tự mà người dùng muốn sử dụng để bắt đầu mã hóa đơn của chi nhánh.

o (5) 2 ký tự đầu tiên phân biệt hàng hóa: Nhập 2 ký tự mà người dùng muốn sử dụng để bắt đầu mã hàng hóa của chi nhánh.

o (6) Chọn lĩnh vực kinh của chi nhánh.

 (7) Bán online: Chọn nếu người dùng muốn chi nhánh đó được phép bán online.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới chi nhánh:

Lưu: Chọn “Lưu” để hoàn thành thêm mới chi nhánh.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Quản lý chi nhánh.

Thêm mới chi nhánh
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?