Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý chi nhánh
  5. Cập nhật chi nhánh

Cập nhật chi nhánh

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của chi nhánh.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý chi nhánh, chọn chi nhánh muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình Cập nhật đối với chi nhánh đã chọn hiển thị:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của chi nhánh được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của chi nhánh vẫn giữ nguyên và quay lại trang Quản lý chi nhánh.

Cập nhật chi nhánh
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?