Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Quản lý chi nhánh

Quản lý chi nhánh

–         Mô tả: Giúp quản lý các chi nhánh hiện có của cửa hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn .
  • Bước 2: Chọn “Quản lý chi nhánh”.
  • Bước 3: Màn hình “Quản lý chi nhánh”:
Quản lý chi nhánh
Bình chọn bài viết

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?