Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhập hàng
  5. Xuất danh sách đơn nhập hàng ra file excel

Xuất danh sách đơn nhập hàng ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất dữ liệu về đơn nhập hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Nhập hàng, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các đơn nhập hàng có trên hệ thống.
  • Chọn đơn nhập hàng muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của đơn nhập hàng.
Xuất danh sách đơn nhập hàng ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?