Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhập hàng
  5. Quản lý đơn nhập hàng

Quản lý đơn nhập hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý các đơn nhập hàng qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

o (1) Người dùng có thể tìm kiếm đơn nhập hàng theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, đối tác, trạng thái, thời gian…

 (2) Người dùng có thể quản lý đơn nhập hàng theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý đơn nhập hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?