Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhập hàng
  5. Nhập hàng

Nhập hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể nhập hàng cũng như quản lý các thông tin của phiếu nhập hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Giao dịch”.
  • Bước 2: Chọn “Nhập hàng”.
  • Bước 3: Màn hình “Nhập hàng”:
Nhập hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes 2 No

How can we help?