Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhập hàng
  5. Hủy và Xóa phiếu nhập hàng

Hủy và Xóa phiếu nhập hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 đơn nhập hàng có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhập hàng, chọn phiếu nhập hàng muốn hủy, chọn “Hủy” (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy phiếu nhập hàng và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về phiếu nhập hàng vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình hủy phiếu nhập hàng.

  • Bước 3: Sau khi Hủy chứng từ, người dùng có thể Xóa chứng từ đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của phiếu nhập hàng sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với chứng từ đã hủy.
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa phiếu nhập hàng.

Hủy và Xóa phiếu nhập hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?