Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhập hàng
  5. Copy phiếu nhập hàng

Copy phiếu nhập hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng Thêm mới phiếu nhập hàng khác có các thông tin giống với phiếu nhập hàng đã chọn ngoại trừ Mã chứng từ.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhập hàng, chọn đơn nhập hàng muốn copy thông tin, chọn “Copy”.
  • Bước 2: Màn hình Thêm mới Phiếu nhập hàng có các thông tin giống với phiếu đã chọn, ngoại trừ Mã chứng từ không hiển thị (người dùng phải nhập 1 mã khác, khác mã của phiếu đã chọn, hoặc hệ thống sẽ tự động sinh ra mã khác).
  • Bước 3: Người dùng thực hiện giống với Thêm mới Phiếu nhập hàng để thêm mới phiếu vào hệ thống.
Copy phiếu nhập hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?