Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhập hàng
  5. Cập nhật Phiếu nhập hàng

Cập nhật Phiếu nhập hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của đơn nhập hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhập hàng, chọn đơn nhập hàng muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình Cập nhật đối với đơn nhập hàng:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đơn nhập hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

Hoàn thành: Chỉ hiển thị với các đơn nhập hàng có trạng thái “Đang xử lý”. Chọn “Hoàn thành” thông tin của đơn hàng được lưu vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đơn nhập hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Nhập hàng.

Cập nhật Phiếu nhập hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?