Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhà cung cấp
  5. Xuất danh sách nhà cung cấp ra file

Xuất danh sách nhà cung cấp ra file

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu về nhà cung cấp cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các nhà cung cấp có trên hệ thống.
Xuất danh sách nhà cung cấp ra file
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?