Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhà cung cấp
  5. Xóa Nhà cung cấp

Xóa Nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp muốn xóa, chọn “Xóa”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” tương ứng với nhà cung cấp đã chọn hiển thị:
  • Bước 3: Xác nhận xóa nhà cung cấp:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống, thông tin của nhà cung cấp không còn trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, thông tin của nhà cung cấp vẫn còn trong hệ thống.

Xóa Nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?