Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhà cung cấp
  5. Thêm mới Nhà cung cấp

Thêm mới Nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng thêm mới nhà cung cấp vào hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn “Thêm mới”.
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Nhà cung cấp”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin để thêm mới nhà cung cấp:

 (1) Mã nhà cung cấp: Nhập mã của nhà cung cấp (nếu có). Nếu người dùng không nhập mã, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo một mã riêng cho nhà cung cấp.

 (2) Tên: Nhập tên của nhà cung cấp.

 (3) Điện thoại 1: Nhập Số điện thoại của nhà cung cấp.

 (4) Địa chỉ 1: Nhập Địa chỉ của nhà cung cấp.

(5) Công ty: Nhập Tên Công ty của nhà cung cấp.

 (6) Giới tính: Chọn giới tính của nhà cung cấp.

(7) Tỉnh thành: Chọn tỉnh thành nơi nhà cung cấp hoạt động.

 (8) Địa chỉ 2: Nhập địa chỉ khác của nhà cung cấp.

(9) Bộ phận: Nhập Bộ phận của nhà cung cấp.

(10) Hình ảnh: Chọn hình ảnh hiển thị của nhà cung cấp.

 (11) Dư nợ: Nhập dư nợ của nhà cung cấp.

 (12) MST: Nhập Mã số thuế của nhà cung cấp.

 (13) Nhân viên quản lý: Chọn Nhân viên quản lý đối với nhà cung cấp.

 (14) Email: Nhập Email của nhà cung cấp.

(15) Nhóm: Chọn nhóm của nhà cung cấp.

(16) Ngày sinh: Nhập Ngày sinh của nhà cung cấp.

 (17) Ghi chú: Nhập ghi chú về nhà cung cấp.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới nhà cung cấp:

Lưu: Chọn “Lưu” để thêm mới nhà cung cấp vào hệ thống. Thông tin của nhà cung cấp được lưu vào hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình thêm mới và quay lại trang Nhà cung cấp.

Thêm mới Nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?