Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhà cung cấp
  5. Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng quản lý được các nhà cung cấp của cửa hàng hiện có.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Đối tác”.
  • Bước 2: Chọn “Nhà cung cấp”.
  • Bước 3: Màn hình “Nhà cung cấp”:
Nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?