Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhà cung cấp
  5. In sổ nợ

In sổ nợ

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng in được chi tiết công nợ của nhà cung cấp.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn “In Sổ nợ”.
  • Bước 2: Màn hình Báo cáo công nợ tại “Bảng kê công nợ chi tiết” của nhà cung cấp đã chọn hiển thị:

Người dùng chọn  để lựa chọn máy in và khổ giấy:

Chọn  để in sổ nợ.

In sổ nợ
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?