Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Nhà cung cấp
  5. Cập nhật Nhà cung cấp

Cập nhật Nhà cung cấp

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của nhà cung cấp.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật nhà cung cấp”:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của nhà cung cấp được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của nhà cung cấp vẫn giữ nguyên và quay lại trang Nhà cung cấp.

Cập nhật Nhà cung cấp
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?