Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Mã giảm giá (Vouchers)
  5. Xuất danh sách mã Voucher ra file excel

Xuất danh sách mã Voucher ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu về voucher cùng các thông tin liên quan ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Vouchers, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các voucher có trên hệ thống.
Xuất danh sách mã Voucher ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?