Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Mã giảm giá (Vouchers)
  5. Xóa mã Voucher

Xóa mã Voucher

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa voucher khỏi hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Vouchers, chọn voucher muốn xóa, chọn “Xóa”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:
  • Bước 3: Xác nhận xóa voucher:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa voucher khỏi hệ thống, thông tin của voucher sẽ xoá khỏi hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, thông tin của voucher vẫn còn trong hệ thống.

Xóa mã Voucher
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?