Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Mã giảm giá (Vouchers)
  5. Chi tiết mã Voucher

Chi tiết mã Voucher

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về voucher.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Vouchers, chọn voucher muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã giảm giá, Giá trị của mã.
Chi tiết mã Voucher
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?