Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Kiểm kê
  5. Xuất phiếu kiểm kê ra file excel

Xuất phiếu kiểm kê ra file excel

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất phiếu kiểm kê ra file excel.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Kiểm kê, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các phiếu kiểm kê đang hiển thị trên màn hình.
  • Chọn Phiếu kiểm kê muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của phiếu.
Xuất phiếu kiểm kê ra file excel
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?