Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Kiểm kê
  5. Quản lý phiếu kiểm kê

Quản lý phiếu kiểm kê

–         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm phiếu kiểm kê qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

  •  (1) Người dùng có thể tìm kiếm phiếu kiểm kê theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, trạng thái, thời gian…
  • (2) Người dùng có thể quản lý phiếu kiểm kê theo trường thông tin mong muốn.
Quản lý phiếu kiểm kê
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?