Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Kiểm kê
  5. Hủy và Xóa phiếu kiểm kê

Hủy và Xóa phiếu kiểm kê

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 phiếu kiểm kê có trong hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Kiểm kê, chọn phiếu kiểm kê muốn hủy, chọn “Hủy” (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy hẳn phiếu kiểm kê và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về phiếu kiểm kê vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, Phiếu kiểm kê được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy phiếu kiểm kê.

  • Bước 3: Sau khi Hủy phiếu kiểm kê, người dùng có thể Xóa phiếu kiểm kê đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của phiếu kiểm kê sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với phiếu kiểm kê đã hủy.
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý”, Phiếu kiểm kê được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa Phiếu kiểm kê.

Hủy và Xóa phiếu kiểm kê
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?