Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Kiểm kê
  5. Danh sách phiếu kiểm kê

Danh sách phiếu kiểm kê

–         Mô tả: Điều chỉnh thông tin hàng hóa trong hệ thống cho phù hợp với tình trạng của hàng hóa có trong cửa hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”.
  • Bước 2: Chọn “Kiểm kê”.
  • Bước 3: Màn hình “Kiểm kê”:
Danh sách phiếu kiểm kê
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?