Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Kiểm kê
  5. Copy phiếu kiểm kê

Copy phiếu kiểm kê

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng Thêm mới Phiếu kiểm kê khác có các thông tin giống với phiếu đã chọn ngoại trừ Mã chứng từ.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Kiểm kê, chọn phiếu kiểm kê muốn copy dữ liệu, chọn “Copy”.
  • Bước 2: Màn hình Thêm mới Phiếu kiểm kê có các thông tin giống với phiếu đã chọn, trừ Mã chứng từ không hiển thị (người dùng phải nhập 1 mã khác, hoặc hệ thống sẽ tự động sinh mã khác).
  • Bước 3: Người dùng thực hiện các bước giống với Thêm mới Phiếu kiểm kê để thêm mới phiếu vào hệ thống.
Copy phiếu kiểm kê
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?