Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Kiểm kê
  5. Cập nhật phiếu kiểm kê

Cập nhật phiếu kiểm kê

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của phiếu kiểm kê.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Kiểm kê, chọn phiếu kiểm kê muốn chỉnh sửa, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật Phiếu kiểm kê”:
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin (giá vốn, số lượng kiểm kê, mã chứng từ, ngày cân bằng kho, ghi chú…):

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu lại thông tin muốn thay đổi của phiếu kiểm kê.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình cập nhật và quay lại màn hình Kiểm kê.

Hoàn thành (chỉ hiển thị với Phiếu kiểm kê thuộc trạng thái “Đang xử lý”): Thông tin của phiếu kiểm kê được lưu lại vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

Cập nhật phiếu kiểm kê
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?