Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. Xóa khách hàng

Xóa khách hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa khách hàng khỏi hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn khách hàng muốn xóa, chọn “Xóa”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:
  • Bước 3: Xác nhận xóa khách hàng:

Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa khách hàng khỏi hệ thống, thông tin của khách hàng không còn trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, thông tin của khách hàng được chọn vẫn còn trong hệ thống.

Xóa khách hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?