Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. Thêm mới nhóm khách hàng

Thêm mới nhóm khách hàng

–  Mô tả: Giúp người dùng dễ dàng quản lý, tìm kiếm khách hàng một cách thuận tiện hay lựa chọn khách hàng để áp dụng khuyến mãi một cách nhanh nhất.

– Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn  ở “Lọc theo nhóm”.
  • Bước 2: Cửa sổ “Thêm mới nhóm”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới nhóm khách hàng:

 (1) Tên nhóm: Nhập tên nhóm khách hàng.

(2) Chiết khấu: Nhập chiết khấu mà nhóm khách hàng được áp dụng.

 (3) Tự động thêm đối tác vào nhóm nếu đạt điều kiện về doanh số:

+      Chọn: Người dùng được phép nhập điều kiện về doanh số (doanh số tối thiểu, doanh số tối đa, ngày bắt đầu tính doanh số), hệ thống sẽ tự động thêm các khách hàng đạt điều kiện về doanh số vào nhóm.

+      Không chọn: Người dùng bắt buộc thêm khách hàng vào nhóm bằng cách thủ công.

o    (4) Tự động xóa các đối tác không đạt chỉ tiêu ra khỏi nhóm (chỉ được chọn khi đã chọn 3):

+      Chọn: Các khách hàng không đạt chỉ tiêu tự động bị xóa khỏi nhóm.

+      Không chọn: Các khách hàng không đạt chỉ tiêu vẫn ở trong nhóm.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới nhóm khách hàng:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin nhóm khách hàng vào hệ thống. Tên nhóm khách hàng vừa thêm hiển thị tại phần Lọc theo nhóm.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy bỏ quá trình Thêm mới nhóm.

Thêm mới nhóm khách hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?