Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. Khách hàng

Khách hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng quản lý được các khách hàng, công nợ, điểm thưởng,… của từng khách hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Đối tác”.
  • Bước 2: Chọn “Khách hàng”.
  • Bước 3: Màn hình “Khách hàng”:
Khách hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?