Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. In sổ nợ

In sổ nợ

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng in được chi tiết công nợ của khách hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn “In Sổ nợ”.
  • Bước 2: Màn hình Báo cáo công nợ tại “Bảng kê công nợ chi tiết” của khách hàng hiển thị:
  • Người dùng chọn để lựa chọn máy in và khổ giấy:

Chọn “In” để in sổ nợ.

In sổ nợ
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?