Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. Import khách hàng

Import khách hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng import thông tin của nhiều khách hàng vào hệ thống cùng một lúc.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn “Import”.
  • Bước 2: Màn hình “Import Khách hàng”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin về các khách hàng muốn thêm, xác nhận Import:

 (1) Điều chỉnh công nợ:

+ Chọn: Số dư nợ của khách hàng được điều chỉnh.

+ Không chọn: Số dư nợ của khách hàng không được điều chỉnh.

Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của khách hàng có trong máy tính.

Lưu: Thông tin về các khách hàng được lưu vào hệ thống.

Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Khách hàng.

Import khách hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?