Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. Chi tiết khách hàng

Chi tiết khách hàng

–         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về khách hàng.

–         Thao tác:

  • Tại màn hình Khách hàng, chọn khách hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã, Tên, Điện thoại, Ngày sinh, MST, Địa chỉ, Email, Ghi chú, Tổng giao dịch và Dư nợ của khách hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”.
  • Xem được danh sách các hóa đơn (lịch sử giao dịch) cũng như chi tiết từng hóa đơn của khách hàng đối với cửa hàng qua tab “Lịch sử giao dịch”.
  • Xem được tất cả các giao dịch bán hàng, thanh toán đối với khách hàng, các phiếu thu/ chi liên quan tại tab “Sổ nợ”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo luôn Phiếu thu/ Phiếu chi để thanh toán công nợ.
  • Xem được số điểm thưởng, số điểm thưởng đã đổi, số điểm thưởng còn lại và Lịch sử giao dịch đổi điểm thưởng của khách hàng tại tab “Điểm thưởng”. Ngoài ra, người dùng có thể Đổi điểm thưởng cho khách hàng bằng cách chọn “Đổi điểm thưởng.

Cửa sổ “Đổi điểm thưởng”:

 (1) Ngày giao dịch: Nhập ngày giao dịch diễn ra.

 (2) Ghi chú: Nhập ghi chú của giao dịch.

 (3) Điểm thưởng: Nhập số điểm thưởng mà người dùng muốn đổi.

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin đổi điểm thưởng vào hệ thống. Giá trị điểm thưởng tương ứng được quy đổi.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình đổi điểm thưởng và quay lại màn hình Khách hàng.

Chi tiết khách hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?