Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. Cập nhật nhóm khách hàng

Cập nhật nhóm khách hàng

–         Mô tả: Giúp người dùng sửa nhóm khách hàng hoặc xóa nhóm khách hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn bên cạnh nhóm khách hàng muốn sửa thông tin.
  • Bước 2: Cửa sổ “Cập nhật Nhóm”:
  • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa:

Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin nhóm khách hàng.

Thoát: Chọn “Thoát” để quay lại màn hình Khách hàng và hủy chỉnh sửa.

Xóa: Chọn “Xóa” nếu người dùng muốn xóa nhóm khách hàng. Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiển thị.

+ Chọn Đồng ý, Nhóm khách hàng không còn trong hệ thống.

+ Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa nhóm khách hàng.

Cập nhật nhóm khách hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?