Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Khách hàng
  5. Cập nhật khách hàng

Cập nhật khách hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của khách hàng.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn khách hàng muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật khách hàng”: 
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn:

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của khách hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của khách hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Khách hàng.

Cập nhật khách hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?