Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. In mã vạch

In mã vạch

–         Mô tả: Giúp người dùng in mã hàng hóa để có thể quản lý được hàng hóa hiện có dễ dàng hơn.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”.
  • Bước 2: Chọn “In mã vạch”.
  • Bước 3: Màn hình In mã vạch:
  • Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết để In mã vạch mong muốn:

o    Người dùng có thể chọn hàng hóa để in mã vạch theo các cách: Tìm kiếm hàng hóa, Import, Thêm theo Nhóm và Thêm theo chứng từ (có thể in mã vạch của các hàng hóa thuộc Phiếu nhập hàng hoặc Phiếu chuyển hàng nội bộ).

(1) Người dùng có thể sửa giá bán trên tem, điền giá bán mới của hàng hóa, điều chỉnh số lượng tem in và xóa hàng hóa chọn in mã vạch.

 (2) Khổ giấy: Chọn khổ giấy muốn thiết lập in.

  • Bước 5: Xác nhận In mã vạch:

In: Chọn “In”, cửa sổ “In mã vạch” hiển thị:

Người dùng chọn  để lựa chọn máy in và khổ giấy:

Chọn “In” để in mã vạch.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình in mã vạch và quay lại màn hình Tổng quan.

Xóa hết: Chọn “Xóa hết” để xóa hết các hàng hóa đang chọn để in mã vạch.

In mã vạch
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?