Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hủy hàng
  5. Thêm mới Phiếu hủy

Thêm mới Phiếu hủy

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng tạo phiếu hủy trên hệ thống.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Hủy hàng, chọn “Thêm mới Phiếu hủy”.
  • Bước 2: Màn hình “Thêm mới Phiếu hủy”:
  • Bước 3: Nhập các thông tin:

 (1) Người dùng chọn hàng hóa muốn hủy và chỉnh sửa số lượng của hàng hóa.

(2) Mã chứng từ: Nhập mã chứng từ của phiếu hủy. Không nhập, khi thêm mới hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 mã chứng từ.

 (3) Ngày hủy hàng: Chọn ngày hủy hàng của phiếu hủy.

o    Ghi chú: Nhập ghi chú của phiếu hủy.

  • Bước 4: Xác nhận thêm mới phiếu hủy:

Hoàn thành: Chọn “Hoàn thành” để xác nhận hủy hàng trên hệ thống. Phiếu hủy được thêm hiển thị với trạng thái “Hoàn thành”.

Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin của phiếu hủy đã tạo vào hệ thống. Phiếu hủy được thêm hiển thị với trạng thái “Đang xử lý”.

Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình hủy hàng và quay lại màn hình Hủy hàng.

Thêm mới Phiếu hủy
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?