Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hủy hàng
  5. Quản lý phiếu hủy hàng

Quản lý phiếu hủy hàng

–         Mô tả: Người dùng có thể quản lý phiếu hủy qua nhiều tiêu chí.

–         Thao tác:

(1) Người dùng có thể tìm kiếm phiếu hủy theo Mã chứng từ, Mã hàng hóa, trạng thái, thời gian…

 (2) Người dùng có thể quản lý phiếu theo trường thông tin mong muốn.

Quản lý phiếu hủy hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?