Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365
  4. Hủy hàng
  5. Hủy hàng

Hủy hàng

–         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy các hàng hóa đã bị hỏng mà không thể trả nhà cung cấp. Nhằm giúp người dùng quản lý được các hàng hóa hiện có trong kho một cách tốt nhất.

–         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Hàng hóa”.
  • Bước 2: Chọn “Hủy hàng”.
  • Bước 3: Màn hình “Hủy hàng”:
Hủy hàng
Bình chọn bài viết
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?